Testimony Changelog

Testimony v 1.2 - July, 2004

Fixed: New:

Testimony v 1.1 - April, 2004

Fixed: New:

Testimony v 1.0 - August, 2003

New:

Testimony v 0.9 - July, 2003